REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  • 1. Sklep internetowy MOYALABEL.PL prowadzony jest przez firmę AIO Jakub Stemplowski zarejestrowaną w 42-217 Częstochowa na ulicy Kopernika 11/1 , a wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 573-267-06-65. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • §2 DEFINICJE
  • 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu MOYALABEL czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
  • 2. Przedsiębiorca – AIO Jakub Stemplowski z siedzibą: Kopernika 11/1,  42-217 Częstochowa  wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 573-267-06-65.
  • 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  • 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.moyalabel.pl
 • § 3 KONTAKT
  • 1. Adres przedsiębiorstwa: AIO Jakub Stemplowski zarejestrowaną w 42-217 Częstochowa na ulicy Kopernika 11/1.
  • 2. Adres poczty elektronicznej: sklep@moyalabel.pl
  • 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.
 • § 4 INFORMACJE WSTĘPNE
  • 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.
  • 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 • § 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
  • 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni.
  • 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
   • a. przelew tradycyjny
   • b. płatność przy odbiorze
  • 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
  • 4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
  • 5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 • § 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  • 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 7 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy
  • 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.
  • 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego w Internecie, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • 6. Skutki odstąpienia od umowy:
   • a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
   • b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
   • c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
   • d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 7 dni;
   • e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
   • f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • 7. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.
  • 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • § 7 REKLAMACJA i GWARANCJA
  • 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
  • 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.
  • 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
  • 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.
  • 5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
  • 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu. 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
 • § 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  • 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
   • a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.
   • b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
 • § 9 DANE OSOBOWE
  • 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
  • 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Przedsiębiorcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 • § 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
  • 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu